सवारी साधन तथा अन्य मालसामान सोझै वार्ताद्वारा लिलाम बिक्रि गर्नेसम्बन्धी सूचना