मिति २०७३।६।१८, दक्षिण कोरियामा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.३७

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।६।१८

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. अमेरिकि डलर नेपाली रकम  बैंक
1 Rajendra   Chaudhari Khairahani-08 Chitwan 2687133 1303.720 126048.47 NRB
2 Rajesh    Maharjan harisiddhi -2 Lalitpur 1965525 13859.740 1357193.00 Cheque
3 Arjun  Panta Hardineta -6 Gulmi 4665048 93.750 9182.44 RBB
4 Toyaraj  Panta Mahendranagar Kanchapur 3900492 1642.870 160875.00 RBB
5 Siddha Prasad  Rai Mabu -8 Ilam 2864875 13859.740 1357193.00 RBB
Total 30759.820 3010491.91