मिति २०७३।०७।०१, बहराईनमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.५०

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०७।०१

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. बहराईन दिनार नेपाली रकम  बैंक
1 Kul Prasad Pun Fakhami Salaiza 06 Parbat 4258617 29706.146 8348718.38 NBL