मिति २०७३।०५।२१, कुवेतमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर नं. २१
जिल्ला पठाएको मिति २०७३।०५।२१

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. नेपाली रकम  बैंक
1 Rishi Prasad Sapkota Rayale-09 Kavrepalanchok 07426791  बाराबाट फिर्ता भई 52278.00 NRB
Total 52278.00